Fullgörandeförsäkring

Beställarens säkerhet under entreprenad- och garantitid

Entre­pre­nad­kon­trakt innehåller ofta i enlighet med Allmän­na Bestäm­melser ett krav på att entre­prenören ska läm­na en säk­er­het till bestäl­laren som garan­ter­ar åta­gan­det under full­göran­de­ti­den och/eller garan­ti­ti­den. Med en garantiförsäkring, eller fullgörandeförsäkring som det också heter, lever du upp till kraven som ställs i de allmänna bestämmelserna AB och ABT.

FörsäkringsinnehållIntresserad av offert

Försäkringinnehåll

Traditionellt har man ofta använt sig av bankgarantier eller liknande lösningar. Vi ser idag en kraftig ökning och behov av garantiförsäkringar hos entreprenörer inom byggsektorn. Full­göran­de­garan­tin sky­d­dar bestäl­laren om entre­prenören går i konkurs och inte full­gör sitt åta­gande under entre­pre­nadti­den fram till godkänd slutbe­sik­t­ning. En fullgörandeförsäkring eller färdigställandeskydd som det även kallas täcker extrakostnader som kan uppstå på grund av att beställaren måste hitta en ny entreprenör som slutför entreprenaden. En fullgörandeförsäkring täcker även brister i den installation som entreprenören har genomfört före konkursen.

Garantibelopp

Enligt AB-regler­na är garan­tibelop­pet under full­göran­de­ti­den van­ligtvis 10 % av kon­trak­tssum­man, men kan vari­era beroende på bestäl­larens krav. Garan­tibelop­pet under garan­ti­ti­den är van­ligtvis 5 % av kon­trak­tssum­man, men kan vari­era beroende på bestäl­larens krav.

Löptid

Enligt AB-regler­na löper garan­ti­tids­garan­tin van­ligtvis under två eller fem år.

Så här gäller fullgörandeförsäkringar

Fullgörandeförsäkring för entreprenadtiden börjar gälla när du tecknar den och slutar att gälla vid godkänd slutbesiktning. Har du tecknat en fullgörandeförsäkring som även ska omfatta garantitiden börjar den att gälla när slutbesiktningen är godkänd. Du kan självklart teckna försäkring enbart för entreprenadtid eller garantitid. Vid tvist mellan beställaren och entreprenören om entreprenadens genomförande måste tvisten lösas innan en fullgörande- och garantitidsgaranti kan användas.

Skyddar beställaren mot extrakostnader

Specialister på försäkring inom byggsektorn

Samma skydd som en bankgaranti

Enkla och snabba offerter

Oberoende förmedlare av försäkringar och garantier

Kostnadsfri upphandling av fullgörandeförsäkring

Personlig kontaktperson

VILL DU VETA MER?

Olle Byrman
Försäkringsspecialist

Alexander Foxenius
Försäkringsspecialist

ETT PAR ORD FRÅN VÅRA KUNDER

Försäkringskompaniet jobbar med flertalet aktörer som tillhandahåller fullgörandeförsäkringar, garantiprodukter samt andra försäkringslösningar för företag.

Offertförfrågan Fullgörandeförsäkring

7 + 13 =